Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. Šesté přikázání

hadávár hašiší (הדּבר השּׁשּׁי)
Nezabiješ. (Šemot/Ex/2M 20:13(12))
לֹא תִרְצָח
Otázka:
Co nám přikazuje šesté přikázání?
Odpověď:
Šesté přikázání nám přikazuje nezabíjet, tj. nezbavovat žádným způsobem života sebe, ani svého bližního.

genocid.jpg

Otázka:
Je každé odnětí života protizákonnou vraždou?
Odpověď:
V některých případech, není odnětí života vraždou, např. jednáli se o trest smrti na základě rozhodnutí spravedlivého soudu, nebo jednáli se o zabití nepřítele v obranné válce.
Otázka:
Je nutné chápat toto přikázání v doslovném smyslu?
Odpověď:
Ne, toto přikázání je potřeba chápat v širším slova smyslu: ne pouze zabití, ale každá křivda, urážka, každé hanobení a ponížení činem či slovem, každé tělesné či mravní uškození bližnímu podléhá tomuto zákazu.
Otázka:
Jaké povinnosti vyplývají z tohoto přikázání?
Odpověď:
Z tohoto přikázání vyplývá povinnost záchrany bližního a ulehčení jeho nouze, a proto jsme povinni:
1. Poskytnout pomoc umírajícím, pomáhat chudým a nemohoucím, starat se o vdovy a sirotky chudých, starat se o vzdělání sirotků a navštěvovat nemocné.
2. Obecně se chovat se soucitem k bližnímu, a chovat selidsky ke zvířatům.
3. Odpouštět našim nepřátelům a snažit se s nimi usmířit.
Otázka:
Jaká další povinnost vyplývá z tohoto přikázání?
Odpověď:
Z tohoto přikázání vyplývá povinnost včasného sňatku, neboť ten, kdo se ve vhodný čas neožení nebo nevdá, zabíjí své potomstvo.
Toto přikázání potvrzují následující pasáže Písma Svatého:
Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. (Vajikra/Lv/3M  19:18) .
Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh. (Vajikra/Lv/3M  19:33-34)
Nebude tvé srdce zpupné a nezavřeš svou ruku před svým potřebným bratrem. Ochotně mu otvírej svou ruku a poskytni mu dostatečnou půjčku podle toho, kolik ve svém nedostatku potřebuje. Dej si pozor, aby v tvém srdci nevyvstala ničemná myšlenka, že se blíží sedmý rok, rok promíjení dluhů; že tedy budeš na svého potřebného bratra nevlídný a nedáš mu nic. On by kvůli tobě volal k Hospodinu a na tobě by byl hřích. Dávej mu štědře a nebuď skoupý, když mu máš něco dát, neboť kvůli tomu ti Hospodin, tvůj Bůh, požehná ve všem, co děláš, ve všem, k čemu přiložíš ruku. (Devarim/Dt/5M  15:7-10)
Když budeš na vinici sbírat hrozny, nebudeš po sobě paběrkovat. Bude to patřit bezdomovci, sirotku a vdově. (Devarim/Dt/5M  24:21)
Když uvidíš, že osel toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým břemenem, zanecháš ho snad, aniž ho vyprostíš? Spolu s ním ho vyprostíš. (Šemot/Ex/2M  23:5)
Při mlácení nedáš dobytčeti náhubek. (Devarim/Dt/5M  25:4)
Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou (Př 25:21)