Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. Písmo Svaté - Zákon

sinai1.jpg

Jak již bylo zmíněno dříve, Písmo Svaté se skládá ze tří částí: Zákon Tórá (תּוֹרה), Proroci Nevíím (נביאים) a Spisy Ketúvím (כּתוּבים). Nyní si podrobně vysvětlíme, co vlastně jednotlivé části obsahují.

A) Zákon Tórá (תּוֹרה)

Tórá (Zákon) se skládá z pěti knih Mojžíšových.
První kniha Mojžíšova Genesis Séfer Beréšít (ספר בּראשׁית) vypráví o stvoření Světa, o životě prvních lidí, o potopě, o rozdělení národů, o vyvolení Abraháma, o jeho putování a životě, o životě jeho syna Izáka, o životě jeho vnuka Jákova, a o životě 12 synů Jákova před přesídlením do Egypta.
Druhá kniha Mojžíšova Exodus Šemót (שׁמוֹת) vypráví o otroctví Lidu Izraele v Egyptě, o jejich osvobození, o předání Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Druhá kniha Mojžíšova dále obsahuje občanské a trestní zákony, nařízení zřídit Svatostánek, plán Svatostánku, a další předpisy.
Třetí kniha Mojžíšova Leviticus Vajikrá/Tórat Kohaním (ויקרא/תּוֹרת כּהנים) obsahuje předpisy o obětech, svátcích a některé další zákony. V této části se dále píše o odměně za dodržování, a o trestu za porušení Božího Zákona.
Čtvrtá kniha Mojžíšova Numeri Bemidbar (בּמדבּר) obsahuje soupis Izraele, vypráví o čtyřicetiletém putování pouští, informuje nás o trestech za různé přestupky, vypráví o bojích, které Izraelité vedli během jejich putování s některými pohanskými národy.
Pátá kniha Mojžíšova Deuteronomium Mišné Tórá/Devarím (דּברים/משׁנה תוֹרה) obsahuje rekapitulaci učení Mojžíšova. Pátá kniha Mojžíšova dále vypráví o dobytí Zajordání, a jeho rozdělení mezi kmeny Reuven, Gad a polovinu kmene Menaše, obsahuje Mojžíšovu píseň, a nakonec i Mojžíšovo požehnání Lidu Izraele, které pronesl před svou smrtí.
scroll.jpg