Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. Čtvrté přikázání

hadávár hárevíí (הדבר הרביעי)

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. (Šemot/Ex/2M  20:8(7)-11(10))
 

decaloque.jpg

Otázka:
Co nám nařizuje čtvrté přikázání?
Odpověď:
Čtvrté přikázání nám nařizuje pamatovat na sobotní den, ctít jeho svatost, nevykonávat v tento den žádnou práci, a ctít den sobotní jako den Svatý Hospodinu.
Otázka:
Co znamená slovo sobota?
Odpověď:
Slovo sobota šabát (שׁבּת)znamená den odpočinku, a je odvozeno od hebrejského kořene šávat (שָׁבַת), který znamená zastavit práci, nepracovat, odpočívat.
Otázka:
Proč se tento den takto nazývá?
Odpověď:
Protože Bůh stvořil v šesti dnech nebe a zemi a vše co je na nich, a sedmého dne odpočinul, přestal konat veškeré své dílo.
Otázka:
Co připomíná sobota a na památku čeho byla ustanovena?
Odpověď:
Sobota nám připomíná stvoření světa, a zároveň i Jediného Boha Tvůrce. Proto tím, že dodržujeme sobotu, si navždy připomínáme Jediného Boha Tvůrce a stvoření světa.
Otázka:
Čemu má být zasvěcen sobotní den?
Odpověď:
Sobotní den má být zasvěcen tělesnému odpočinku, duchovní meditaci, učení se Zákonu Tórá  (תוֹרה) a modlitbě.
Otázka:
Jaké práce jsou v tento den zakázány?
Odpověď:
Veškerá práce bez výjimky.
Otázka:
Je v nějakých výjimečných případech povolena práce?
Odpověď:
V případě mimořádného ohrožení je práce povolena, např. byla povolena válka v době Izraelského království, a také v dnešní době je povolena obranná válka. Povolena je práce v případě ohrožení, jako je povodeň, požár či pomoc vážně nemocnému.
Naši učitelé náboženství říkávali: ohrožení duše (života) má navrch před sobotou - sakánat nefeš dochá et hašabát  (סכּנת נפשׁ דּוֹחה את השּׁבּת).
Otázka:
Jaký význam dávali naši učitelé víry dodržování soboty?
Odpověď:
Jak je důležité dodržování soboty v našem Zákoně, můžeme zjistit z následujícího výroku našich učitelů víry:
Přikázání soboty se vyrovná všem ostatním přikázáním Zákona - micvat šabat šekula keneged kol hamicvot  (מצות שּׁבּת שׁקוּלה כּנגד כּל המצוֹת).
Otázka:
Jak by se měla slavit sobota?
Odpověď:
Šabat - Sobota by se měla slavit následujícím zpúsobem:  je potřeba se modlit déle než v běžný pracovní den, modlíme se speciální delší pro sobotu - Šabat sestavené modlitby  –  tefilat šabát   (תּפלת שּׁבּת), povinností je přečíst jednu část Zákona - párášá (פּרשׁה), a jednu kapitolu z Proroků - haftárá (הפטרה). Jídlo je potřeba podávat sváteční, lepší než v běžný pracovní den, a také oděv je sváteční.
Otázka:
Jaké další povinnosti vyplývají z tohoto přikázání?
Odpověď:
Slavení všech ostatních svátků nařízených Písmem Svatým, je odvozeno od tohoto přikázání. A takto nás informuje o sobotě prorok Izajáš:
Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu „a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit.“ Tak promluvila Hospodinova ústa. (Iz 58:13-14)