Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. Páté přikázání

hadávár hachamíší (הדּבר החמישׁי)

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. (Šemot/Ex/2M  20:12)

Otázka:
Co nám nařizuje páté přikázání?
Odpověď:
Páté přikázání nám přikazuje, aby děti milovaly své rodiče, aby si rodičů vážily a ctily je, a aby děti poskytovaly svým rodičům veškerou péči, která vyplývá z uvedených třech povinností. Povinnosti vyplývající z tohoto přikázání jsou tyto: uctivě se chovat k rodičům, poslouchat rodiče, starat se o své rodiče, pečovat o rodiče, dělat vše pro spokojenost rodičů, plnit vůli rodičů jak během jejich života, tak po jejich smrti (v souladu se závětí), modlit se za zdraví rodičů během jejich života, a po smrti rodičů za pokoj jejich duší zécher (זכר). Snažit se být vždy dětmi, které jsou hodny svých rodičů, dětmi, které dělají rodičům radost během života, a po smrti zachovávají jejich památku.
Otázka:
Co nám ještě přikazuje páté přikázání?
Odpověď:
Pojem otec zahrnuje i význam Panovník – otec svých poddaných, jako otcové se označují představitelé kmenů a klanů, a duchoví lídři, což znamená:
1. Povinnost milovat a vážit si Panovníka, podřizovat se jeho vůli a zákonům, dodržovat je, být věrným poddaným, který je Panovníkovi oddaný tělem i duší.
2. Povinnost chovat se s úctou a poslušně vůči představitelům, strážcům práva a zákona, ctít, vážit si, poslouchat naše učitele a starší.
Páté přikázání potvrzují i tyto pasáže Písma Svatého:
Každý měj v úctě svou matku a svého otce. (Vajikra/Lv/3M  19:3)
„Buď proklet, kdo zlehčuje svého otce a svou matku.“ A všechen lid řekne: „Amen.“ (Devarim/Dt/5M  27:16)
Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. (Př 1:8)
Můj synu, boj se Hospodina a krále a nezaplétej se s lidmi vrtkavými (Př 24:21)
Králové mají zalíbení ve spravedlivých rtech, a toho, kdo mluví přímo, milují. (Př 16:13)
Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin. (Vajikra/Lv/3M  19:32)